Splošni pogoji za izvajanje direktnih obremenitev

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DIREKTNIH OBREMENITEV

S temi Splošnimi pogoji za izvajanje direktnih obremenitev (v nadaljevanju: Splošni pogoji) Zavod ŽIV!M, Tržaška cesta 90 h, 1370 Logatec (v nadaljevanju: Zavod ŽIV!M), določa pogoje pod katerimi na podlagi plačnikovega Soglasja za izvajanje direktnih obremenitev (v nadaljevanju: Soglasje) pri banki odredi plačilno transakcijo za direktno obremenitev plačilnega računa.

1. Opredelitev pojmov

SEPA je kratica za enotno območje v evrih. Uporabnikom omogoča izvrševanje plačil v evrih na območju SEPA pod enakimi osnovnimi pogoji, pravicami, obveznostmi ter poslovnimi običaji, ne glede na geografsko območje, državo plačnika oziroma prejemnika plačila.

Direktna obremenitev SEPA je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih osnovne SEPA sheme za direktne bremenitve. Zavod ŽIV!M na podlagi plačnikovega Soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa, na podlagi česar se z direktno obremenitvijo plačnikovega računa poravna dogovorjeni znesek.

Plačnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki Zavod ŽIV!M s podpisom Soglasja pooblasti, da posreduje podatke, potrebne za izvedbo obremenitve in navodila za obremenitev plačilnega računa preko svojega ponudnika plačilnih storitev (v nadaljevanju: banka Zavoda ŽIV!M) ponudniku plačnikovih plačilnih storitev (v nadaljevanju: banka plačnika), ponudnika plačnikovih plačilnih storitev pa, da obremeni plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje Zavod ŽIV!M in na podlagi tega poravna dogovorjeni znesek do Zavoda ŽIV!M. Šteje se, da plačnik s podpisom Soglasja potrjuje, da je bil pravočasno seznanjen s temi splošnimi pogoji ter da z njimi v celoti soglaša.

2. Splošna določila

Ti splošni pogoji urejajo:
− način pridobivanja in posredovanja Soglasij,
− način spremembe ali ukinitve direktnih obremenitev,
− način in roke nakazovanja kritja.

Splošni pogoji so sestavni del Soglasja.

3. Pravice in obveznosti plačnika

Pravno razmerje med plačnikom in Zavodom ŽIV!M nastane s podpisom Soglasja. Plačnik je dolžan Zavodu ŽIV!M nemudoma sporočiti morebitne spremembe podatkov iz Soglasja oz. morebitni umik Soglasja. Umik Soglasja ali sprememba datuma bremenitve sporočena v tekočem mesecu, se bo upoštevala v naslednjem mesecu.

Da je Soglasje veljavno mora vsebovati vse obvezne podatke ter lastnoročni podpis plačnika. Vsako Soglasje obvezno vsebuje enolično oznako – referenčno oznako Soglasja. Plačnik prejme en izvod podpisanega Soglasja (skenirano verzijo originala), original obdrži Zavod ŽIV!M.

Banka plačnika izvrši direktno obremenitev na datum opredeljen v Soglasju, če plačnik na tisti dan na svojem transakcijskem računu zagotovi zadostna denarna sredstva. Banka plačnika ne izvrši direktne obremenitve v primeru:

− če plačnik ne zagotovi zadostnih denarnih sredstev,

− če jih zagotovi prepozno,

− če je račun plačnika napačen, blokiran ali ukinjen,

− če je plačnik prenehal obstajati,

− če je plačnik preklical izvedbo direktne bremenitve ali

− če obstajajo drugi pravni razlogi ali dogovor med banko plačnika in plačnikom.

Plačnik lahko vloži ugovor pred izvršitvijo posamezne direktne bremenitve do trenutka, ko Zavod ŽIV!M pošlje banki podatke za izvršitev posamezne direktne bremenitve. Plačnik lahko pri banki plačnika vloži ugovor do dneva pred izvršitvijo direktne bremenitve.

Ugovor ne pomeni preklica oziroma ukinitve Soglasja.

Za umik Soglasja plačnik pisno obvesti  Zavod ŽIV!M, da želi preklicati oziroma umakniti soglasje. Umik Soglasja, ki je bil oddan v tekočem mesecu, se upošteva v prihodnjem mesecu.

Zavod ŽIV!M preneha upoštevati Soglasje, v kolikor na podlagi tega Soglasja več kot 36 mesecev na banko ni posredoval naloga za izvedbo direktne obremenitve.

Plačnik lahko izključno pri svoji banki zahteva povračilo že izvršene direktne obremenitve:
− v roku 8 tednov po izvršeni direktni obremenitvi brez navedbe razloga,
− v roku 8 tednov do 13 mesecev po dnevu obremenitve v primeru neodobrene ali nepravilno izvršene direktne obremenitve. Direktna obremenitev je neodobrena v primeru, ko ni skladna z izdanim soglasjem ali soglasje ne obstaja.

4. Pravice in obveznosti Zavod ŽIV!M

Zavod ŽIV!M je dolžan, na pisno željo plačnika, najkasneje 5 koledarskih dni pred izvršitvijo direktne obremenitve, plačnika obvestiti o višini zneska, za katerega bo obremenjen njegov transakcijski račun. V primeru ugovora plačnika, Zavod ŽIV!M plačilnega naloga ne posreduje na banko.

Zavod ŽIV!M je dolžan za prve in enkratne direktne obremenitve računa plačnika, naloge za plačilo banki posredovati najkasneje 5 bančnih delovnih dni pred datumom izvršitve direktne obremenitve, za periodične direktne obremenitve pa najkasneje 2 bančna delovna dneva pred datumom direktne obremenitve.

5. Varstvo osebnih podatkov

Plačnik z izpolnitvijo podatkov, ki se nahajajo v Soglasju soglaša, da Zavod ŽIV!M, Tržaška cesta 90 h, 1370 Logatec, kot upravljavec osebnih podatkov, vse posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS št. 94/2007), za namen izvedbe direktne obremenitve in medsebojne komunikacije s plačnikom.

Plačnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Zavod ŽIV!M lahko posreduje podatke o plačniku za namen izvedbe direktne obremenitve bankam.

Zavod ŽIV!M je dolžan zagotoviti hrambo soglasij na način in v rokih, ki so določeni v Zakonu o arhiviranju oziroma najmanj 36 mesecev od zadnjega posredovanja plačilnega naloga SDD za posameznega plačnika.

6. Prehodne in končne določbe

Zavod ŽIV!M in plačnik bosta morebitne spore reševala sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 2. 2017.